Kręgi Domowego Kościoła

Bliżej Boga i bliżej siebie
-----------------------------------------------------------------------------

Wywiad z państwem Barbarą i Romanem Kosakowskimi niedawno mianowaną parą diecezjalną Kręgów Domowego Kościoła. W niedzielę 18 września w sanktuarium w Licheniu odbyło się oficjalne objęcie funkcji pary diecezjalnej. To stało się dla nas okazją do zadania kilku pytań:

Może na początek kilka słów o Was? Jaki jest Wasz staż w małżeństwie i w Domowym Kościele? Czy wywodzicie się z młodzieżowej OAZY? Dlaczego taki wybór?

Barbara: Jesteśmy małżeństwem od 23 lat, mamy dwoje dzieci Kasię i Kubę. Obydwoje są studentami. W Domowym Kościele jesteśmy praktycznie od początku naszego małżeństwa.

Roman: Tak się złożyło, że będąc w OAZIE studenckiej wspólnie z Leszkiem Zegzdą staraliśmy się uaktywnić ludzi, którzy kiedyś byli w jakichś grupach. Trafiliśmy wówczas do domu mojej przyszłej jak się okazało małżonki Basi, szukając w zasadzie jej taty Karola. Po wyjściu z tego domu pamiętam, że powiedziałem do Leszka: "wiesz co ja bym się tutaj mógł jutro ożenić". Tak więc nasz związek jest bardzo związany z Ruchem Światło-Życie i można by powiedzieć, dzięki niemu jesteśmy razem. Po zawarciu związku małżeńskiego, wspólnie z Leszkiem i Lucynką, przy aprobacie ówczesnego duszpasterza ojca St. Majchera, założyliśmy krąg, do którego doszli jeszcze Marek z Renią, Krzysztof z Agatą i wtedy jeszcze jako narzeczeni Małgosia z Mietkiem. W tym kręgu w niezmienionym składzie jesteśmy do dzisiaj. Wybór formacji w Domowym Kościele był, myślę podyktowany dobrym przeżyciem Oaz studenckich oraz chęcią kontynuowania tego programu w naszym życiu małżeńskim.

W kilku słowach prosimy o scharakteryzowanie Domowego Kościoła.

B.: Domowy Kościół powstał jako gałąź Ruchu Światło-Życie dla potrzeb formowania rodzin. Główny akcent tej formacji to rozwój miłości małżonków do Boga oraz do siebie nawzajem i dzieci. Domowy Kościół uświadamia nam, że nasze dzieci wychowujemy dla Boga i świata i kiedy one odejdą od nas pozostaniemy sami. Troszczymy się więc o dobre relacje pomiędzy małżonkami, aby one funkcjonowały do końca naszych dni. W realizacji tych zadań pomagają nam zobowiązania, które staramy się wcielać w życie, oraz comiesięczne spotkania w kręgach i rekolekcje dla rodzin, przeżywane głównie w czasie wakacji.

Czym się Kręgi charakteryzują? Czy taki sposób przeżywania wiary jest dla wszystkich małżonków? Jaka jest specyfika duchowości tychże Kręgów? Co Kręgi proponują "nowo przybywającym"?

R.: Krąg to grupa kilku małżeństw, które jak powiedzieliśmy, spotykają się co miesiąc. Głównym zadaniem kręgu jest dzielenie się swoim życiem oraz realizacją zobowiązań, takich jak dialog małżeński, modlitwa, czytanie Słowa Bożego i reguła życia. Każdy z członków kręgu może się wypowiedzieć na te tematy. W czasie spotkania jest też czas na modlitwę, na omawianie nowych zagadnień związanych z formacją oraz na część towarzyską zwaną herbatką.

B.: W kręgach pracują małżeństwa młode oraz starsze. Praca w kręgach może być realizowana praktycznie przez wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać.Oczywiście jest to jedna z możliwości formowania się, którą proponuje Kościół spośród różnych istniejących ruchów. Specyfikę duchowości tego ruchu można by określić w słowach: "bliżej Boga i bliżej siebie". Jeśli chodzi o ostatnią część pytania, to z nowych małżeństw, jeśli jest ich wystarczająca ilość, staramy się stworzyć nowy krąg, który prowadzi tzw. para pilotująca, aż do czasu ich usamodzielnienia, tzn. wyboru spośród nich pary prowadzącej. Małżeństwom pracującym w kręgach proponujemy wy- jazdy rodzinne na krótkie 3-5 dniowe rekolekcje oraz dłuższe 15 dniowe, odbywające się praktycznie w całej Polsce. Są to rekolekcje obejmujące podstawową formację, jak również tematy, które są ważne dla rodzin. Domowy Kościół organizuje również wspólne spotkania jak dni wspólnoty, opłatek, Sylwester.

Miejsce Domowego Kościoła w parafii? Konkret posługiwania. A niebezpieczeństwo zamknięcia się na siebie i tworzenia "kółka wzajemnej adoracji"?

R.: Kręgi w miarę potrzeb pracują na rzecz parafii,głównie poprzez posługę liturgiczną, jak również organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych.Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo zamykania się tylko dla siebie, to jest ono małe, ponieważ kręgi funkcjonują w strukturze "drzewa". Animatorzy poszczególnych kręgów spotykają się razem i dzielą się tym jak dany krąg pracuje. Ponadto w spotkaniach kręgów uczestniczą zwykle opiekunowie – kapłani, jako doradcy duchowi.

Co to jest para diecezjalna? Jak do tego doszło, że właśnie Wy zostaliście wybrani? Co czuliście w Licheniu w czasie przyjmowania tej odpowiedzialności?

R.: Jak już wspominaliśmy, kręgi pracują w strukturze drzewa. A więc kilka kręgów tworzy Rejon, za który odpowiedzialna jest Para Rejonowa. Zwykle są to kręgi z jednej miejscowości. Pary Rejonowe spotykają się ze sobą tworząc tzw. krąg diecezjalny, za który odpowiedzialna jest Para Diecezjalna. W naszej diecezji istnieje 8 takich Rejonów. Z kolei pary diecezjalne z kilku diecezji tworzą filię,za które odpowiada Para Filialna, a pary filialne spotykają się tworząc tzw.krąg centralny, któremu przewodniczy Para Krajowa. Na każdym szczeblu są również kapłani moderatorzy, którzy współdziałają z parami odpowiedzialnymi. Parę Diecezjalną wybierają pary rejonowe spośród 2 lub 3 par wcześniej zgłoszonych. W tym roku w czerwcu na 3-letnią kadencję wybrano nas. Oficjalne przejęcie tej funkcji odbyło się18 września 2005 r. w Licheniu, w obecności wszystkich par diecezjalnych, filialnych, pary krajowego raz Księży Moderatorów Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. Atmosfera była bardzo podniosła. Wypowiedzieliśmy wspólnie słowa, które brzmiały: "Przyjmujemy posługę na chwałę Boga Wszechmogącego, Niepokalanej Matki Kościoła i dobra powierzonych nam rodzin", czując ich ważność i odpowiedzialność. Otrzymaliśmy też błogosławieństwo na naszą pracę.

B.: Posługę Pary Diecezjalnej będziemy pełnić wsparci opieką księdza Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła Bogdana Kwietnia Dyrektora domu rekolekcyjnego w Ciężkowicach.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Historia Kręgów Kościoła Domowego przy parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

Ks. Franciszek Blachnicki      Kręgi Rodzin Kościoła Domowego to rodzinna gałąź istniejącego Polsce od 1951 r. Ruchu Światło Życie. Założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jako podstawowy charyzmat przyjął formułę FOS-DZOE, czyli ŚWIATŁO-ŻYCIE. Słowa te graficznie przedstawione w kształcie krzyża zawierają w sobie podkreślenie nierozdzielności światła i życia. Zachęcają do tego żeby światło było w nas życiem, a życie nasze było poddane światłu. Oczywiście chodzi tutaj o światło w znaczeniu duchowym. O światło prawdy, o poznanie człowieka. Wierność temu charyzmatowi prowadzi do wychowania dojrzałego nowego człowieka, który dąży do poznania prawdy i życia według niej.

    Znakiem graficznym Kościoła Domowego są słowa FOS-DZOE wpisane w znak krzyża, w dole, którego znajdują się dwie obrączki. Wszystko to umieszczone jest w obrysie domu. W Polsce Ruch ten istnieje od 1973 r. i kładzie wielki nacisk na formację duchowości małżeńskiej, po to, aby pomóc rodzicom w wytworzeniu komunii między nimi. Zobowiązania, comiesięczne spotkania i rekolekcje pogłębiające pomagają małżonkom wytworzyć między sobą więź i jedność duchową. Pogłębiają ich miłość tak, aby wspomagając się razem, żyli w jedności i komunii z Bogiem. To zjednoczenie uzdalnia ich do pracy wychowawczej, do wytwarzania jedności z dziećmi i rodziną. Poprzez swoje życie stają się świadectwem dla sąsiadów i otoczenia, w którym żyją, Ruch jest wymagający. Od zaangażowanych wymaga się konkretnych wysiłków, ale także owoce pracy każdego z członków są ogromne.

     Pierwszy krąg rodzin Kościoła Domowego powstał w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu w grudniu 1977 r. z inicjatywy o. Antoniego Piekuta. Swoją pracę rozpoczął uczestnictwem w pierwszym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Nowym Sączu, który odbył się u sióstr Niepokalanek (Biały Klasztor). Pięć małżeństw spotykało się regularnie, raz w miesiącu, aby wspólnie czytać i rozważać słowo Boże, oraz dzielić się życiem i modlić za siebie nawzajem. Formacja prowadzona była na podstawie materiałów przywożonych z centralnej Diakoni z Krościenka. Pierwszą wspólną oazę przeżywali z kolejnym opiekunem o. Henrykiem Dziadoszem. Następny opiekun o. Ludwik Ryba zadbał o to, aby większość małżeństw z tego kręgu ukończyła pierwsze Studium Rodzinne w Tarnowie. Dzięki temu odpowiednio przygotowane małżeństwa mogły podjąć pracę w poradni rodzinnej. Lato 1979 r. oraz 1980 r. to czas rekolekcji oazowych w Krościenku, po których małżeństwa uczestniczące w nich zawiązały dwa kolejne kręgi. Kręgi te skupiały młode małżeństwa wyrosłe z oaz młodzieżowych. Opiekunem tych kręgów został dzisiejszy senior-oazowicz - o. Stanisław Majcher. W grudniu 1986 r. dla małżeństw w istniejących kręgach został zorganizowany ORAR I (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin) mający za zadanie przygotowanie zaangażowanych już małżeństw do prowadzenia nowych kręgów. Wielki Post 1987r. to czas pierwszych Rekolekcji Ewangelizacyjnych zorganizowanych przez Domowy Kościół dla wszystkich małżeństw w naszej parafii. Rekolekcje prowadził i Słowo Boże głosił nasz najstarszy moderator oazowy "Wujciu" - o. Marian Kępka. Należy tutaj wspomnieć, że o. Marian uczył się u najlepszych. Jego nauczycielem i doradcą był odwiedzający czasem naszą parafię sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Do dzisiaj "nasz Wujciu" służy rodzinom w rekolekcjach, które odbywają się, co roku w Starej Wsi "na wilii".

     Owocem prowadzonych w 1987r. rekolekcji było powstanie pięciu kolejnych kręgów, oraz pierwszego Nowym Sączu rejonu Kręgów Domowego Kościoła. Na jego czele stanęła para młodych animatorów Barbara i Henryk Leśniarowie. Posługę swą pełnili zgodnie z zasadami DK przez okres trzech lat. Zmienił się wówczas moderator, o. Majchra zastąpił o. Zdzisław Wietrzak, a nową parą rejonową zostali Józefa i Ryszard Guśtakowie.

     Po kolejnych zmianach kapłanów w parafii, moderatorem został o. Andrzej Baran, który razem z nami pracował przez okres jednego roku. Kiedy po raz drugi powrócił do nas o. Majcher do pełnienia posługi pary rejonowej zostali wybrani Irena i Jan Budnikowie. Małżeństwa trwające w kręgach poprzez uczestnictwo w ORAR-ach i rekolekcjach wakacyjnych zdobywały kolejne stopnie formacji wzrastając duchowo. Kolejni "szefowie" rejonu to o. Wojciech Koszyk oraz Elżbieta i Bogdan Iljuczonkowie. Ich kadencja owocowała współpracą z innymi rejonami podczas organizowania odbywających się w poszczególnych rejonach w całej diecezji rekolekcjach ewangelizacyjnych. Były to początki rekolekcji, które przeprowadzane są do dzisiaj na wyraźne życzenie biskupa Ordynariusza przez Domowy Kościół. Krótko, bo przez okres jednego roku naszym moderatorem był o. Jan Łuc. Jego miejsce na okres siedmiu lat zajął świeżo po święceniach kapłańskich o. Jacek Siepsiak. Wtedy przez dwie kadencje to jest przez okres sześciu lat posługę pary rejonowej pełniła obecna para diecezjalna Barbara i Roman Kosakowscy. Przy ich zaangażowaniu i poprzez ofiarność o. Jacka rejon nasz zaczął samodzielnie organizować wakacyjne oazy rekolekcyjne. Pierwszym miejscem, w którym organizowaliśmy oazy Io i IIo, najpierw z o. Siepsiakiem, a później z następnym moderatorem o. Januszem Cechowym, była Szczawnica. Tam bardzo zniszczony i nieremontowany dom staraliśmy się jak najlepiej przygotować, aby uczestniczące w rekolekcjach rodziny z całej Polski mogły bez zakłóceń przeżywać spotkanie z Bogiem. W grudniu 2001 r. odbyły się kolejne rekolekcje ewangelizacyjne, w których uczestniczyły małżeństwa z naszej parafii. Rekolekcje prowadził o. Jacek Siepsiak wraz z parą rejonową i animatorami kręgów rejonu. Rekolekcje wakacyjne IIIo prowadzone były przez kolejne dwa lata w Babich Dołach k/Gdyni przez ówczesną parę rejonową tj. Barbarę i Romana Kossakowskich przy współpracy z animatorami rejonowymi z Gdyni. W rekolekcjach uczestniczyły małżeństwa z całej Polski, natomiast diakonia (animatorzy) odpowiedzialna była z naszego rejonu.
     W lipcu 2004 r. podjęliśmy się bardzo odpowiedzialnego, bo prowadzonego na "szerszych wodach" dzieła. Było to przygotowanie i poprowadzenie oazy IIIo w Worzelu na Ukrainie. Moderatorem prowadzącym był ks. Jan Mikulski, ówczesny moderator krajowy Kościoła Domowego, natomiast uczestnikami oazy były małżeństwa z Ukrainy. Dla nas animatorów był to także kolejny stopień formacji, dzięki któremu zdobyliśmy nowe bogate doświadczenie.

     Po Barbarze i Romanie Kosakowskich posługę pary rejonowej podjęli Józefa i Ryszard Guśtakowie, wraz z moderatorem o. Wiesławem Krupińskim, a następnie o. Robertem Więckiem. Wiosną 2005 r. wspólnie z ks. Proboszczem o. Józefem Bireckim i Szkołą Nowej Ewangelizacji przeprowadzone zostały trzy dniowe rekolekcje dla wszystkich wspólnot działających przy naszej parafii. Miały na celu wzajemne poznanie i ubogacenie charyzmatami każdej ze wspólnot. Domowy Kościół włącza się aktywnie w życie parafii. Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach związanych z rokiem liturgicznym Kościoła. Animatorzy kręgów spotykają się regularnie raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez moderatora rejonu. Włączamy się także w organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych w innych parafiach (Mystków, Krynica, Bochnia, Brzesko), a także przygotowujemy i prowadzimy ORAR-y tematyczne oraz rekolekcje wakacyjne w Ciężkowicach w naszym, ofiarowanym nam przez biskupa Ordynariusza, domu rekolekcyjnym.

     W tym roku mija 30 lat trwania wspólnoty Kościoła Domowego przy naszej parafii. Rejon rozrósł się bardzo i liczy obecnie 20 kręgów. Decyzją moderatora diecezjalnego ks. Bogdana Kwietnia został podzielony na dwa mniejsze. Rejon Nowy Sącz Wschód, to kręgi, które będą się gromadzić i pracować przy parafii Matki Bożej Niepokalanej na osiedlu Milenium, oraz Rejon Nowy Sącz Zachód, to kręgi, które nadal będą się spotykać i pracować przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nasza wspólnota jest to wielkie Boże dzieło i dobro, które udało się zbudować dzięki ogromnemu oddaniu i zaangażowaniu wielu ludzi. Współpraca i ofiarność księży moderatorów, kolejnych par rejonowych, animatorów kręgów oraz małżeństw trwających w Kościele Domowym sprawiła, że już trzecie pokolenie małżeństw może świadomie z Panem Bogiem przeżywać swoje powołanie w sakramencie małżeństwa. Oprócz wielu innych darów tej wspólnoty, najpiękniejszym jest dar modlitwy wstawienniczej, którą obejmujemy wszystkie małżeństwa znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, a także ludzi chorych, cierpiących, zniewolonych nałogami i wszystkich, którzy się do nas zwrócą z prośbą o modlitwę bez względu na status społeczny, bądź przynależność.

    Dziękując Bogu za dar w nas złożony pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności, by kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo domem i szkołą komunii dla wszystkich. Za tyle Jego miłości i hojności niech Mu będzie chwała!

Opracowali: Józefa i Ryszard Guśtakowie

Wywiad z państwem Barbarą i Romanem Kosakowskimi – niedawno mianowaną parą diecezjalną Kręgów Domowego Kościoła. W niedzielę 18 września w sanktuarium w Licheniu odbyło się oficjalneobjęcie funkcji pary diecezjalnej. To stało się dla nas okazją do zadania kilku pytań:

Może na początek kilka słów o Was? Jaki jest Wasz staż w małżeństwie i w Domowym Kościele? Czy wywodzicie się z młodzieżowej OAZY? Dlaczego taki wybór?

Barbara: Jesteśmy małżeństwem od 23 lat, mamy dwoje dzieci Kasię i Kubę. Obydwoje są studentami. W Domowym Kościele jesteśmy praktycznie od początku naszego małżeństwa.

Roman: Tak się złożyło, że będąc w OAZIE studenckiej wspólnie z Leszkiem Zegzdą staraliśmy się uaktywnić ludzi, którzy kiedyś byli w jakichś grupach. Trafiliśmy wówczas do domu mojej przyszłej jak się okazało małżonki Basi, szukając w zasadzie jej taty Karola. Po wyjściu z tego domu pamiętam, że powiedziałem do Leszka: wiesz co ja bym się tutaj mógł jutro ożenić. Tak więc nasz związek jest bardzo związany z Ruchem Światło-Życie i można by powiedzieć, dzięki niemu jesteśmy razem. Po zawarciu związku małżeńskiego, wspólnie z Leszkiem i Lucynką, przy aprobacie ówczesnego duszpasterza ojca S. Majchera, założyliśmy krąg, do którego doszli jeszcze Marek z Renią, Krzysztof z Agatą i wtedy jeszcze jako narzeczeni Małgosia z Mietkiem. W tym kręgu w niezmienionym składzie jesteśmy do dzisiaj. Wybór formacji w Domowym Kościele był, myślę podyktowany dobrym przeżyciem Oaz studenckich oraz chęcią kontynuowania tego programu w naszym życiu małżeńskim.

W kilku słowach prosimy o scharakteryzowanie Domowego Kościoła.

B.: Domowy Kościół powstał jako gałąź Ruchu Światło- Życie dla potrzeb formowania rodzin. Główny akcent tej formacji to rozwój miłości małżonków do Boga oraz do siebie nawzajem i dzieci. Domowy Kościół uświadamia nam, że nasze dzieci wychowujemy dla Boga i świata i kiedy one odejdą od nas pozostaniemy sami. Troszczymy się więc o dobre relacje pomiędzy małżonkami, aby one funkcjonowały do końca naszych dni. W realizacji tych zadań pomagają nam zobowiązania, które staramy się wcielać w życie, oraz comiesięczne spotkania w kręgach i rekolekcje dla rodzin, przeżywane głównie w czasie wakacji.

Czym się Kręgi charakteryzują? Czy taki sposób przeżywania wiary jest dla wszystkich małżonków? Jaka jest specyfika duchowości tychże Kręgów? Co Kręgi proponują "nowo przybywającym"?

R.: Krąg to grupa kilku małżeństw, które jak powiedzieliśmy, spotykają się co miesiąc. Głównym zadaniem kręgu jest dzielenie się swoim życiem oraz realizacją zobowiązań, takich jak dialog małżeński, modlitwa, czytanie Słowa Bożego i reguła życia. Każdy z członków kręgu może się wypowiedzieć na te tematy. W czasie spotkania jest też czas na modlitwę, na omawianie nowych zagadnień związanych z formacją oraz na część towarzyską zwaną herbatką.

B.: W kręgach pracują małżeństwa młode oraz starsze. Praca w kręgach może być realizowana praktycznie przez wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać.Oczywiście jest to jedna z możliwości formowania się, którą proponuje Kościół spośród różnych istniejących ruchów. Specyfikę duchowości tego ruchu można by określić w słowach: "bliżej Boga i bliżej siebie". Jeśli chodzi o ostatnią część pytania, to z nowych małżeństw, jeśli jest ich wystarczająca ilość, staramy się stworzyć nowy krąg, który prowadzi tzw. para pilotująca, aż do czasu ich usamodzielnienia, tzn. wyboru spośród nich pary prowadzącej. Małżeństwom pracującym w kręgach proponujemy wy- jazdy rodzinne na krótkie 3-5–dniowe rekolekcje oraz dłuższe 15–dniowe, odbywające się praktycznie w całej Polsce. Są to rekolekcje obejmujące podstawową formację, jak również tematy, które są ważne dla rodzin. Domowy Kościół organizuje również wspólne spotkania jak dni wspólnoty, opłatek, Sylwester.

Miejsce Domowego Kościoła w parafii? Konkret posługiwania. A niebezpieczeństwo zamknięcia się na siebie i tworzenia "kółka wzajemnej adoracji"?

R.: Kręgi w miarę potrzeb pracują na rzecz parafii,głównie poprzez posługę liturgiczną, jak również organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych.Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo zamykania się tylko dla siebie, to jest ono małe, ponieważ kręgi funkcjonują w strukturze "drzewa". Animatorzy poszczególnych kręgów spotykają się razem i dzielą się tym jak dany krąg pracuje. Ponadto w spotkaniach kręgów uczestniczą zwykle opiekunowie kapłani, jako doradcy duchowi.

Co to jest para diecezjalna? Jak do tego doszło, że właśnie Wy zostaliście wybrani? Co czuliście w Licheniu w czasie przyjmowania tej odpowiedzialności?

R.: Jak już wspominaliśmy, kręgi pracują w strukturze drzewa. A więc kilka kręgów tworzy Rejon, za który odpowiedzialna jest Para Rejonowa. Zwykle są to kręgi z jednej miejscowości. Pary Rejonowe spotykają się ze sobą tworząc tzw. krąg diecezjalny, za który odpowiedzialna jest Para Diecezjalna. W naszej diecezji istnieje 8 takich Rejonów. Z kolei pary diecezjalne z kilku diecezji tworzą filię,za które odpowiada Para Filialna, a pary filialne spotykają się tworząc tzw.krąg centralny, któremu przewodniczy Para Krajowa. Na każdym szczeblu są również kapłani moderatorzy, którzy współdziałają z parami odpowiedzialnymi. Parę Diecezjalną wybierają pary rejonowe spośród 2 lub 3 par wcześniej zgłoszonych. W tym roku w czerwcu na 3-letnią kadencję wybrano nas. Oficjalne przejęcie tej funkcji odbyło się 18 września 2005 r. w Licheniu, w obecności wszystkich par diecezjalnych, filialnych, pary krajowego oraz Księży Moderatorów Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. Atmosfera była bardzo podniosła. Wypowiedzieliśmy wspólnie słowa, które brzmiały: "Przyjmujemy posługę na chwałę Boga Wszechmogącego, Niepokalanej Matki Kościoła i dobra powierzonych nam rodzin", czując ich ważność i odpowiedzialność. Otrzymaliśmy też błogosławieństwo na naszą pracę.

B.: Posługę Pary Diecezjalnej będziemy pełnić wsparci opieką księdza Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła Bogdana Kwietnia – Dyrektora domu rekolekcyjnego w Ciężkowicach.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Kręgi Domowego Kościoła
  "...Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. (...)
Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa". (1P4,10-11)

-----------------------------------------------------------------------------

Bliżej Boga i bliżej siebie

Wywiad z państwem Barbarą i Romanem Kosakowskimi - niedawno mianowaną parą diecezjalną Kręgów Domowego Kościoła. więcej ....

Historia Kręgów Kościoła Domowego przy parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

Kręgi Rodzin Kościoła Domowego to rodzinna gałąź istniejącego Polsce od 1951 r. Ruchu Światło Życie. Założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jako podstawowy charyzmat przyjął formułę FOS-DZOE, czyli ŚWIATŁO-ŻYCIE. Słowa te graficznie przedstawione więcej ....

Jubileusz XXX lecia KDK


foto-D. Czoch

     Wspólnota pozwala nam rozpoznać swoje powołanie do służby, dlatego duża część małżeństw z naszej parafii oraz z poza parafii skupia się w Kręgach Rodzin Domowego Kościoła.

     Wspólnota Kręgów Rodzin DK działa w ramach Ruchu Światło Życie i zgodnie z programem formacyjnym podanym przez Centralną Diakonię Ruchu. W naszej parafii kręgi rodzin DK powstały 1979 roku. Najpierw był to jeden krąg liczący 5 małżeństw, którego opiekunem był o. Ludwik Ryba SI. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych O° powstał drugi krąg i wówczas moderatorem został o. Stanisław Majcher SI, który następnie przez wiele lat był opiekunem rozwijającego się Rejonu Sądeckiego.

Dziś rejon ten liczy 17 kręgów i obejmuje Nowy Sącz, Mystków, Nawojową i Krynicę. Obecnym naszym opiekunem jest Proboszcz, o. Bogdan Długosz SI. Krąg Rodzin to krąg kilku małżeństw, które wspólnie pielęgnują ideał rodziny, małżeństwa, zgodny z Ewangelią. Nasz wysiłek zmierza w tym kierunku żeby każda rodzina stała się "małym kościołem", który jest częścią całego Kościoła. W ten sposób Kościół jest urzeczywistniany w małej wspólnocie rodzinnej poprzez realizację zobowiązań, które są charyzmatem Domowego Kościoła (wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego i inne).     W naszych rodzinach dokonuje się pierwsza ewangelizacja człowieka. Wierność tym zobowiązaniom uczy nas wierności Słowu Bożemu według słów Maryi wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej "...Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie..." (J2,5). Każdy rok pracy przeżywamy pod innym hasłem.

     Raz w miesiącu spotykamy się na tzw. spotkaniu formacyjnym w trakcie, którego doświadczamy różnorodności naszych charakterów, postaw, dążeń, dzielimy się naszymi przeżyciami, problemami, kłopotami a także radościami, jakie przeżywamy w naszych rodzinach. Jednak największym darem naszej wspólnoty jest wzajemna odpowiedzialność i troska wyrażająca się poprzez modlitwę wstawienniczą. Pan Bóg pokazuje nam jak jesteśmy sobie potrzebni i jaką stanowimy jedność poprzez tę różnorodność. Włączamy się w organizowanie i przeprowadzanie rekolekcji ewangelizacyjnych, uczestniczymy w ORAR I° i II° (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin) oraz w rekolekcjach 15-dniowych w ramach Oaz wakacyjnych.

     Na przełomie miesiąca czerwca i lipca ubiegłego roku, animatorzy naszego rejonu pod kierownictwem moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Jana Mikulskiego prowadzili 15 -dniowe rekolekcje III° dla rodzin w Worzelu na Ukrainie.
   Formacja nasza i zaangażowanie nie jest przywilejem zastrzeżonym tylko dla niektórych małżeństw, ale prawem i obowiązkiem dla wszystkich. Domowy Kościół jest Oazą rodziny - kolebki poczęcia i kształtowania każdego życia. Im dłużej sami trwamy w Domowym Kościele tym mocniej uświadamiamy sobie, że
M A Ł Ż E Ń S T W O NAPRAWDĘ JEST DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI.

Para Rejonowa

Zainteresowanych, którzy chcieliby się włączyć w życie parafii poprzez Domowy Kościół prosimy o kontakt z Ojcem Moderatorem


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
Tel.+48 797 907 667 lub +48 797 907 670
e-mail: [email protected]
NIP 734-111-00-87
Numer konta bankowego Parafii
78 88110006 0000 0000 4952 0001

Festyn 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Nowi ministranci 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I Komunia 2019

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com